สารบัญเว็บไทย

 

 

   ลักษณะและแผนงานการตรวจสอบ

1. ลักษณะและแผนงานในการตรวจสอบตามกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • รายงานการตรวจสอบอาคารนี้จะเป็นการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี และตรวจสอบย่อยทุกปี    ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบอาคาร หมวดที่ 4 ข้อ 13 โดยการตรวจสอบครั้งแรกจะเป็น การตรวจสอบใหญ่
 • รายงานฉบับแรกอย่างเป็นทางการที่ใช้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นควรจะออกประมาณหนึ่งเดือนก่อนครบกำหนด วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ถ้าอาคารมีความพร้อม หรืออาจจะออกก่อนก็ได้
 • เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน สามสิบวัน ก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิม จะมีระยะเวลาครบ  1  ปี ตามข้อ 21 ของกระทรวง เพราะฉะนั้น ทางผู้ตรวจสอบจะจัดส่งรายงาน ภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี     
 • ในช่วงระหว่างปี จะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ประมาณทุก 3 - 6 เดือน ทั้งนี้ผู้ตรวจจะโทรเข้าไปนัดกับผู้ดูแล และนัดหมายในหัวข้อที่จะต้องตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายในอาคารที่ต้องตรวจและพื้นที่ของอาคาร รวมถึง อาจจะร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคาร เช่น การซ้อมดับเพลิงประจำปี ทั้งนี้ผู้ดูแลอาคารจะต้องแจ้งให้ผู้ตรวจสอบอาคารทราบด้วย
 • หัวข้อในการตรวจสอบ จะเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นหลัก หรืออย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร
 • ทางผู้ดูแลอาคารจะต้อง  จัดเตรียมแบบทุกอย่างตามที่ยื่นขออนุญาตต่อทางราชการ 1 ชุด เป็นแบบ Hardcopy เพื่อให้ผู้ตรวจสอบตรวจก่อนไปทำการตรวจจริงที่อาคาร และชื่อผู้รับผิดชอบดูแลอาคาร และหมายเลขที่ติดต่อได้

      2. ขอบเขตของการตรวจสอบ

 • การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบสภาพด้วยสายตา  เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติเท่านั้น หากจะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึก หรือวิเคราะห์คำนวณทางหลักวิศวกรรม  หรือสถาปัตยกรรม   ผู้ตรวจสอบจะแนะนำให้หาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น  มาตรวจสอบเพิ่มเติม
 • ผู้ตรวจสอบจะตรวจเฉพาะสถานที่ที่เข้าถึงได้, ปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบเท่านั้น
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบอาคาร  เพื่อใช้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เป็นจำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองรายงานโดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมาย
 • มีการตรวจเยี่ยมอาคารที่ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ดูแล ปีละประมาณ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพและความปลอดภัย, จำนวนอุปกรณ์, และพื้นที่ตรวจสอบ ของอาคารตามความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

      3. รายการของอาคาร ที่ต้องตรวจสอบประจำปี

 • การตรวจสอบประจำปีให้ดำเนินการทุกปีในระหว่างการตรวจสอบใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบ   โดยผู้ตรวจสอบอาคาร ใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ประจำปีที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้น
 • เจ้าของอาคารต้องจัดเก็บแบบแปลนไว้ในที่ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถนำมาใช้ประกอบในการตรวจสอบอาคารได้สะดวก
 • ช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด

    4. การตรวจสอบบำรุงรักษาและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

 • ให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ดูแลอาคารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร จัดให้มีการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ในระหว่างปี
 • เจ้าของหรือผู้ดูแลอาคารต้องตรวจบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามคู่มือที่ผู้ตรวจสอบอาคาร   ได้จัดทำไว้ และบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด
 • การดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาให้ใช้แบบรายละเอียดการตรวจที่ผู้ตรวจสอบอาคารจัดไว้ให้
 • ช่วงเวลา และความถี่ของการตรวจบำรุงรักษา ฯ การทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด
                                                      ตัดเลเซอร์  |เว็บสำเร็จรูป  ตัด laser | ตรวจสอบอาคาร  | เว็บไซด์ | รับทำเว็บไซต์ |  รับตัดเลเซอร์ |
                           

 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-519 3364 080-235 6232 , 097-361 9945 , 089-891 5935 Fax 02-509 7959

Copyright (c) 2011 by ตรวจสอบอาคาร ดอทคอม

Designed by iWebThai.com