สารบัญเว็บไทย

 

 

หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบอาคาร

 

 การตรวจสอบให้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้  

  1. หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างนั้น (ดูจากวันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร)       
  2. มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ สภาสถาปนิก
  3. เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ในกรณีที่อาคารซึ่งต้องทำการตรวจเป็นอาคารชุด ให้ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและดำเนินการ เพื่อตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงนี้แทนเจ้าของห้องชุด ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์บุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง
  4. ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่ หรือการตรวจสอบประจำปี  ให้ผู้ตรวจสอบทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ทำการตรวจสอบนั้นให้แก่เจ้าของอาคาร
  5. ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณ์ประกอบของอาคารเพื่อให้อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารดังกล่าว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดให้แก่เจ้าของอาคารด้วย
  6. ในกรณีที่อาคารที่ทำการตรวจสอบเป็นอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 )  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522   และอาคารชุมนุมคน   การเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง  ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารดังกล่าว  ให้กำหนดให้มีไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
                                                      ตัดเลเซอร์  |เว็บสำเร็จรูป  ตัด laser | ตรวจสอบอาคาร  | เว็บไซด์ | รับทำเว็บไซต์ |  รับตัดเลเซอร์ |
                           

 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-519 3364 080-235 6232 , 097-361 9945 , 089-891 5935 Fax 02-509 7959

Copyright (c) 2011 by ตรวจสอบอาคาร ดอทคอม

Designed by iWebThai.com